Huisreglement

1. Algemeen

1.1 Dit huishoudelijk reglement geldt voor iedere gebruiker die zich in het zwembadcomplex de Meerkamp bevindt (verder te noemen: de Meerkamp). De sportzaal maakt geen onderdeel uit van het zwembadcomplex. De bepalingen van de algemene en specifieke huurvoorwaarden zijn van toepassing voor zover daar in dit reglement niet expliciet van wordt afgeweken.

1.2 Op deze huisregels is het protocol: “Vrolijk en Veilig” van toepassing, zoals overeengekomen tussen de regionale zwembaden en de politie. Indien de regels in dit Meerkamp reglement strenger of zwaarder zijn, gelden deze.

1.3 Het management van de Meerkamp stelt jaarlijks de openingstijden van de verschillende baden vast. Afwijkingen daarop worden tijdig aangekondigd.
Uitval van een of meerdere baden als gevolg van onderhoud, reparatie storingen en/of overmacht geven de gebruiker geen aanspraak op restitutie van reeds betaalde toegangsgelden.

1.4 Om iedere bezoeker/gebruiker een zo veilig mogelijk verblijf in de Meerkamp te bezorgen en tevens zo goed mogelijk te waken over ieders eigendommen is het zwembad beveiligd met onder meer video – en fotoapparatuur.

2. Toegang; uitzetting wegens ongewenst gedrag

2.1 Toegang tot de Meerkamp is alleen mogelijk met een geldig en op verzoek van het personeel te tonen toegangsbewijs/lidmaatschapsbewijs. Kinderen zonder zwemdiploma hebben alleen toegang indien begeleid door een volwassene van 18 jaar of ouder in badkleding, die de zwemkunst vaardig is. De begeleider mag maximaal 4 minderjarigen met diploma of 2 minderjarigen zonder diploma onder zijn/haar hoede nemen. De begeleider is te allen tijde verantwoordelijk gedurende het bezoek aan De Meerkamp voor zowel zijn/haar eigen kinderen als voor de aan hem/haar toevertrouwde kinderen.
Op zondag en op feestdagen is er familiezwemmen: personen onder de 18 jaar worden slechts toegelaten onder begeleiding van iemand van 18 jaar of ouder. De begeleider mag maximaal 4 minderjarigen met diploma of 2 minderjarigen zonder diploma onder zijn/haar hoede nemen. De begeleider is te allen tijde verantwoordelijk gedurende het bezoek aan De Meerkamp voor zowel zijn/haar eigen kinderen als voor de aan hem/haar toevertrouwde kinderen.
Personeel kan een bezoeker de toegang weigeren die kennelijk en ter beoordeling van het personeel onder invloed is van alcohol en/of drugs dan wel zich misdraagt tegenover personeel en/of andere bezoekers.

2.2 Het personeel van de Meerkamp mag bij de ingang van een ieder die toegang tot de Meerkamp wenst, vragen om een geldig identiteitsbewijs te tonen en kan de meegenomen bagage controleren op aanwezigheid van wapens, drugs en/of een overvloed aan alcoholische dranken. Bij het aantreffen daarvan wordt de toegang geweigerd.

2.3 Een gebruiker die zich tijdens het verblijf in de Meerkamp naar het oordeel van het personeel misdraagt, kennelijk onder invloed is van alcohol en/of drugs, zich niet houdt aan de in de algemene voorwaarden en/of in dit reglement gestelde regels dan wel zich anderszins schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag jegens personeel of mede gebruikers kan door het personeel worden uitgezet. Dit al dan niet gepaard gaande met andere maatregelen zoals een tijdelijk of duurzaam toegangsverbod.

2.4 In geval van misdragingen gepaard gaande met lichamelijk geweld, discriminerend gedrag, bedreiging en/of ongewenst onzedelijk gedrag, zoals ongewenste intimiteiten wordt altijd en direct de politie ingeschakeld.
Een overzicht in welke gevallen een bepaalde maatregel wordt toegepast is in een bijlage bij dit reglement vastgelegd.

3. Gebruikers zullen zich binnen de Meerkamp houden aan de volgende regels:

 • geen enkele vorm van overlast bezorgen aan medegebruikers, andere derden en/of het dienstdoend personeel
 • de aanwijzingen van het personeel stipt opvolgen
 • geen (huis) dieren meenemen of toelaten
 • geen drugs gebruiken en/of verhandelen (overtreding leidt tot inschakeling van de politie)
 • geen alcoholgebruik in de directe omgeving van de zwembassins in binnen- zowel als buitenbad
 • geen enkel soort wapen bij zich dragen, tonen en/of gebruiken (overtreding leidt tot inschakeling van de politie)
 • geen gasgevulde ballonnen of andere licht ontvlambare vloeistoffen mee brengen
 • niet roken in het gebouw, op het buitenterrein en in de omgeving van de entree (binnen en buitenbad)
 • alleen op de daarvoor bestemde plaatsen eten en drinken (binnenbadterras: restaurant; buitenterras, speelweide)
 • zich niet schuldig maken aan vandalisme in en rondom het complex
 • de eigen rommel opruimen; bijdragen aan een schone omgeving

4. Voorschriften gedragsregels met betrekking tot het gebruik van kleedruimtes

4. Gebruikers zullen:
geen kleding in de wisselcabines achterlaten; of op andere plaatsten waar dat niet is toegestaan
gebruik maken van de beschikbare kledingkasten en/of -rekken
er aan bijdragen om de kleedruimtes zo schoon mogelijk te houden
zich voor geen andere reden dan omkleden ophouden in de garderoberuimtes

5. Voorschriften/gedragsregels met betrekking tot het gebruik van de baden

5.1 In de zwembaden (binnen en buiten) mag alleen in passende zwemkleding worden gezwommen.
Geen knopen en ritsen
Broeken met pijpen tot boven de knie

5.2 In de binnenaccommodatie:

 • is het dragen van schoeisel niet toegestaan
 • mogen buggy’s alleen worden geparkeerd worden op de daarvoor bestemde plekken
 • mag geen muziek ten gehore worden gebracht
 • mag niet in de whirlpools worden gesprongen of gedoken
 • is het niet toegestaan van de opstaande rand het golfslagbad in te duiken of te springen
 • is rennen op de perrons langs de baden niet toegestaan
 • kan het spelen met ballen en andere voorwerpen door het personeel worden verboden
 • mogen geen breekbare of scherpe voorwerpen worden meegenomen. (zoals glas)

5.3 Om in de beide wedstrijdbaden te mogen zwemmen moet men in het bezit zijn van een zwemdiploma. Het personeel mag iemand die naar hun oordeel het zwemmen onvoldoende beheerst verbieden in de wedstrijdbaden te zwemmen. Bij twijfel over de zwemvaardigheid kan worden gevraagd een zwemtest af te leggen

5.4 Het geven van (privé) zwemlessen of instructie tijdens uren die bestemd zijn voor recreatie zwemmen is in geen der baden toegestaan.

5.5 Het buitenbad (wedstrijdbassin) is uitsluitend voor personen met een zwemdiploma.

6. Risico en aansprakelijkheid
6.1 Het gebruik van dan wel het verblijf in de Meerkamp en het gebruik van de zich daarin bevindende inventaris en materialen geschiedt voor eigen rekening en risico van de gebruiker/bezoeker.

6.2 Ouders en/of begeleiders zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de hun toevertrouwde kinderen. Zij dienen de instructies van het toezichthoudend personeel ter zake op te volgen.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van de Meerkamp voor directe dan wel indirecte (letsel)schade ten gevolge van het gebruik van of het verblijf in de Meerkamp en/of van het gebruik van de zich daarin bevindende inventaris en materialen is uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van haar personeel of vanonder haar verantwoordelijkheid werkende derden.

6.4 Iedere aansprakelijkheid van de Meerkamp voor het zoekraken, beschadigingen of diefstal van materialen en/of eigendommen van de gebruikers is uitgesloten.

6.5 Het is niet toegestaan om eigendommen van het zwembad (bijvoorbeeld kluissleutels, lesmateriaal enz.) mee naar huis te nemen, dit wordt gezien als diefstal en hierbij zullen wij de politie moeten inschakelen.

Ga naar de inhoud